The use of satellite data to measure socio-economic outcomes

Author(s): Thomas Ferreira